Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ผลการเรียนรู้

 

ผลการเรียนรู้

              1. เข้าใจและอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
                 2. มีทักษะเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้แก่ การสร้างไฟล์ใหม่ การเปิด การบันทึก
                 3. มีความรู้และทักษะในการสร้างภาพใหม่โดยการใช้บางส่วนจากภาพอื่น
                 4. มีความรู้และทักษะในการตกแต่งภาพโดยใช้เครื่องมือ Selection
                 5. มีความรู้และทักษะในการตกแต่งภาพโดยใช้ Layer
                 6. มีความรู้และทักษะในการตกแต่งภาพโดยใช้ Type Tool
                 7. มีความรู้และทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ปกนิตยสาร ปก Portfolio ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
                 8. มีความรู้และทักษะในการตกแต่งภาพด้วย Transform และ Filter
                 9. มีความรู้และทักษะในการตกแต่งภาพโดยการรีทัชภาพ
                 10. มีความรู้และทักษะในการวาดภาพ วาดรูปทรง และปรับโทนสี

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง