Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 2 ตกแต่งข้อความโดยใช้ Layer Mask
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการตกแต่งข้อความ โดยใช้ Layer Mask

1. ให้นักเรียนสืบค้นภาพเพื่อมาทำลายให้กับข้อความ
2. พิมพ์ข้อความเป็นชื่อภาษาอังกฤษ เช่น SAOWANEE K.
3. นำภาพมาเป็นลายของข้อความโดยใช้เทคนิค   Clipping Mask
4. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                                        

                   

                      

  

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง