Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 1 ทำความรู้จักกับข้อความ
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างข้อความ และตอบคำถามลงในช่องว่าง
   
วิธีการ
1. ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงานที่ 1 ทำความรู้จักกับข้อความ
2. ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในใบงาน  เมื่อตอบคำถามในใบงานเรียบร้อยแล้วให้บันทึกเป็น ชื่อตนเอง(เลขที่)
3. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                     
                            ดาวน์โหลด

                      

  

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง