Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        รู้จักกับเลเยอร์
 
 

เลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นพลาสติกใสที่ประกอบด้วยข้อความหรือรูปภาพ ที่นำมาว่างเรียงซ้อนกันจนกลายเป็นชิ้นเดียว  โดยภาพในเลเยอร์บนจะบังเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง การใช้เลเยอร์ช่วยให้เราสามารถแก้ไขภาพแต่ละส่วนได้ง่ายและเป็นอิสระขึ้น  โดยไม่ต้องแก้ไขทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถสลับลำดับการซ่อนและแสดงเลเยอร์ได้  เราสามารถใช้งานและจัดการเลเยอร์ต่างๆ ได้โดยผ่านพาเลท Layers ( คลิกเมนู Window > Layers หรือกดแป้น F7) เช่น การเลือก การเปลี่ยนลำดับ การซ่อน/แสดง การเพิ่ม/ลด เป็นต้น

                                

 
         ส่วนต่าง ๆ ของเลเยอร์
 


                      

1. รูปแบบผสมเลเยอร์  
2. ความโปร่งใสของเลเยอร์ 
3. ความโปร่งใสของภาพในเลเยอร์
4. เลเยอร์ที่กำลังเลือก 
5. ชื่อเลเยอร์
6. สัญลักษณ์ล็อคเลเยอร์ 
7. ลบเลเยอร์ 
8. สร้างเลเยอร์ใหม่
9. สร้างเลเยอร์เซ็ต
10. สร้างเลเยอร์สำหรับปรับสีภาพ
11. สร้างเลเยอร์มาสก์
12. ใส่เอฟเฟ็กต์ให้เลเยอร์
13. ลิงก์/ยกเลิกลิงก์
14. ซ่อน/แสดงเลเยอร           
15. รูปแบบการล็อคเลเยอร์

        การสร้างเลเยอร์ใหม่
 

เราสามารถสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาซ้อนเลเยอร์ที่มีอยู่แล้วได้ โดยคลิกปุ่ม         ซึ่งเลเยอร์ที่สร้างใหม่จะมีพื้นหลังแบบโปร่งใสเสมอและจะมีชื่อ Layer1,Layer2 , Layer3  ตามลำดับ

                              

        การเลือกเลเยอร์ใช้งาน
 

การเลือกเลเยอร์เพื่อนำมาใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสี/แสงเงา,การย่อ/ขยายภาพ,การเคลื่อนย้าย/ปรับรูปทรง และการแก้ไขภาพ สามารถทำได้ด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี้
     1.  เลือกเลเยอร์เดียว ทำได้โดยคลิกเลือกเลเยอร์นั้นๆ
     2.  เลือกหลายเลเยอร์ที่อยู่ติดกัน ทำได้โดยคลิกที่เลเยอร์แรก จากนั้น
          กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่เลเยอร์สุดท้าย
     3.  เลือกหลายเลเยอร์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ทำได้โดยกดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้ว คลิกเลือก เลเยอร์ที่ต้องการ

                            

        การลบเลเยอร์
 

เลเยอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเราสามารถลบทิ้งได้ด้วยกัน 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 เลือกเลเยอร์แล้วคลิกปุ่ม
 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบ 
 2. คลิกปุ่ม
 3. คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ

วิธีที่ 2 ลากเลเยอร์ทับปุ่ม      การลบเลเยอร์วิธีนี้สามารถทำได้โดยคลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบแล้วลากเมาส์ไปทับปุ่ม    ซึ่งเลเยอร์จะถูกลบทันทีโดยไม่ถามความต้องการลบ 

วิธีที่ 3 ใช้คำสั่ง Delete Layer โดยคลิกเมาส์ขวาบนเลเยอร์ที่ต้องการลบ และเลือกคำสั่ง Delete Layer จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างยืนยันการลบให้คลิกปุ่ม Yes

                               

 

        การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์
 

เลเยอร์แต่ละเลเยอร์สามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนชื่อ
เลเยอร์ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1  ดับเบิลคลิกชื่อเลเยอร์ ทำได้โดยดับเบิลคลิกบนชื่อของเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่แล้วกดแป้น Enter

วิธีที่ 2  ใช้คำสั่ง Layer Properties
1. คลิกเมาส์ขวาบนเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกคำสั่ง Layer Properties
2. พิมพ์ชื่อใหม่ในช่อง Name
3. คลิกปุ่ม OK

                              

        การเปลี่ยนลำดับเลเยอร์
 

การเปลี่ยนลำดับการแสดงของเลเยอร์ได้ แต่การเปลี่ยนลำดับแสดงเลเยอร์จะส่งให้ภาพบนเลเยอร์เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากภาพบนเลเยอร์ที่อยู่ชั้นบนสุดจะบังภาพบนเลเยอร์ที่อยู่ชั้นล่างไปตามลำดับ เราสามารถเปลี่ยนลำดับของเลเยอร์ใหม่ได้ 2 วิธีดังนี้
 วิธีที่ 1 คลิกลากย้ายลำดับเอง
       1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ
       2. ลากไปยังตำแหน่งใหม่ โดยจะปรากฏเส้นสีดำทึบซึ่งเป็นเส้นแสดงตำแหน่งใหม่ สามารถลากวางก่อนหรือหลังเลเยอร์ที่ต้องการได้

 วิธีที่ 2  ใช้คำสั่งจัดลำดับเลเยอร์
       1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ
       2. คลิกเมนู Layer > Arrange
       3. คลิกเลือกวิธีการย้ายลำดับ
           Bring to Front  ย้ายเลเยอร์ไปไว้ชั้นบนสุด  หรือกดคีย์ลัด Shift+Ctrl+]
           Bring Forward เลื่อนเลเยอร์นี้ขึ้น 1 ชั้น Bring Forward หรือกดคีย์ลัด  Ctrl+]
           Send Backword เลื่อนเลเยอร์นี้ลงไป 1 ชั้น หรือกดคีย์ลัด  Ctrl+[
           Send to Back ย้ายเลเยอร์ไปไว้ชั้นล่างสุด หรือกดคีย์ลัด  Shift+Ctrl+[

        การซ่อนและแสดงเลเยอร์
  บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องซ่อนภาพบนเลเยอร์เพื่อความสะดวกในการแก้ไขเลเยอร์ที่ถูกบัง ซึ่งทำได้โดยคลิกที่รูปตา       หน้าเลเยอร์ แต่หากต้องแสดงภาพบนเลเยอร์เหมือนเดิมก็สามารถทำได้โดยคลิกช่อง      หน้าเลเยอร์

                   


                   
         การล็อคและปลดล็อคเลเยอร์
 

คำสั่ง Lock เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับล็อคเลเยอร์ เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขภาพบนเลเยอร์นั้นๆ ได้จนกว่าจะปลดล็อคออก ซึ่งคำสั่ง Lock มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้

             

     1.  Lock transparent ล็อคไม่ให้แก้ไขเกินขอบเขต
       2.  Lock image ล็อคไม่ให้แก้ไขแต่เคลื่อนย้ายได้
       3.  Lock position ล็อคไม่ให้เคลื่อนย้ายตำแหน่ง
       4.  Lock all ล็อคไม่ให้แก้ไขบนเลเยอร

        การลิงก์เลเยอร์
 

ในกรณีต้องการย้ายหรือปรับรูปทรงของภาพในเลเยอร์ตั้งแต่ 2 เลเยอร์ขึ้นไปพร้อมๆ กันเราสามารถลิงก์เชื่อมโยงเลเยอร์เข้าด้วยกันไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการจะลิงก์
 2. คลิกปุ่ม    linklayer.jpg   เพื่อลิงก์เลเยอร์ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน หากต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม linklayer.jpg   ซ้ำอีกครั้ง

       

       


รู้จักกับเลเยอร์


การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนลำดับ และซ่อนเลเยอร์

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง