Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 3 แบบฝึกปฏิบัติการออกแบบปก Portfolio
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบปก Portfolio ขนาดกระดาษ A4
วิธีการ

1. ออกแบบปก Portfolio ขนาด A4
2. โดยในการออกแบบ ต้องมี ภาพตนเอง ข้อความ และภาพอื่น ๆ มาประกอบ สร้างสรรค์ให้สวยงาม
3. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                     
                                                ตัวอย่าง  การออกแบบปก Portfolio
                   

                   

                      

  

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง