Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 2 แบบฝึกปฏิบัติการแต่งภาพโดยใช้ Layer Style
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนออกแบบงานโฆษณามือถือ โดยมีการใช้ Layer Style ในการตกแต่งภาพ
วิธีการ
1. ให้นักเรียนทำการซ้อนภาพโดยใช้เลเยอร์
2. ออกแบบองค์ประกอบให้เป็นงานโฆษณา
3. มีการใช้ Layer Style ในการตกแต่งภาพ
3. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                     
                   

                   

                      

  

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง