Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (ง 30205)  รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

            ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้อย่างชำนาญ            ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้เอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่ในการรังสรรค์ภาพใหม่ การสร้างภาพใหม่โดยการใช้บางส่วนจากภาพอื่น การแตกแต่งตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การสร้างเอฟเฟ็กต์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เทคนิคที หลายหลาย           ปฏิบัติการสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เครื่องมือมาสร้าง ตกแต่ง สร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์ กราฟิก สามารถแก้ไขภาพโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเอา คอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ได้จริง อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะกระบวนการจัดการโดยใช้กระบวนการ เรียนรู้จากการปฏิบัติ           เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด     ง 3.1    ม.6/8   ม.6/9   ม.6/11   ม.6/12         รวม 4 ตัวชี้วัด

 

 

 

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง