Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การเลือกพื้นที่ด้วย Lasso Tool
 
 

      การใช้เครื่องมือ Lasso เป็นการ Selection ที่สามารถเลือกแนวเขตพื้นที่ได้อย่างอิสระ และเมื่อให้แนวที่เลือกมาบรรจบกัน 
ก็จะได้เป็นพื้นที่Selection เมื่อคลิก  Lasso Tool ที่ Tool bar จะมีให้เลือกทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ


 1. Lasso Tool เป็นการเลือกแบบอิสระ คือเลือกพื้นที่ในรูปเส้น Free hand ด้วยการคลิกลากเมาส์ให้เป็นวงรอบพื้นที่ที่ต้องการ
 2. Polygonal Lasso Tool เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม ด้วยการคลิกเมาส์เพื่อสร้างรูปหลายเหลี่ยม
  รอบพื้นที่ที่ต้องการ
 3. Magnetic Lasso Tool เป็นการเลือกเสมือนมีแม่เหล็กที่ดูดขอบเส้นเข้าหาตำแหน่งที่เลือกโดยอัตโนมัติ

 

เลือกพื้นที่โดยใช้ Lasso Tool เลือกแบบอิสระ
     1. คลิกเมาส์ที่ไอคอน Lasso Tool จะปรากฏตัวชี้เมาส์เป็นรูป       บนพื้นที่ภาพ
     2. คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากไปตามขอบพื้นที่ที่เราต้องการเลือก จนกว่าจะบรรจบที่จุดเริ่มต้น แล้วปล่อยเมาส์
     3. จะปรากฏอาณาเขนเป็นเส้นประ (ถ้าเราปล่อยเมาส์ที่ตำแหน่งอื่น โปรแกรมจะลากเป็นเส้นประตรงไปยัง
         จุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

               

เลือกพื้นที่โดยใช้ Polygonal  Lasso Tool ลากเส้นแบบเส้นตรง
1. คลิกเมาส์ที่ไอคอน Polygonal Lasso Tool จะปรากฏตัวชี้เมาส์เป็นรูป     บนพื้นที่ภาพ
2. คลิกเมาส์ที่จุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่ต้องการเลือก ถือเป็นจุดที่ 1 จากนั้นปล่อยเมาส์และเลื่อนไปคลิกยังตำแหน่งที่ 2
    จะปรากฏเส้นประ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่ 2
3. จากจุดที่ 2 เลื่อนไปคลิกยังจุดที่ 3, 4, 5 .... จนมาบรรจบกับจุดเริ่มต้น ซึ่งตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป       
    หมายถึง ครบรอบวงปิดของการเลือกพื้นที่ภาพแล้ว ให้คลิกเมาส์ 1 ครั้ง จะปรากฏพื้นที่ที่เลือกเป็นเส้นปะ


เลือกพื้นที่โดยใช้ Magnetic  Lasso Tool ลากเส้นแบบใช้ตัวช่วย

      1. คลิกเมาส์ที่ไอคอน Magnetic Lasso Tool จะปรากฏตัวชี้เมาส์เป็นรูป  x    บนพื้นที่ภาพ

      2. คลิกเมาส์ 1 ครั้งที่จุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่เลือก หลังจากนั้นปล่อยเมาส์ แล้วลากไปยังบริเวณขอบที่เราต้องการ   สังเกตว่า
          เส้นปะ   จะเลือกพื้นที่ขอบเองโดยอัตโนมัติ และหากต้องการยึดเส้นปะไว้ ณ จุดใด ให้คลิกเมาส์ 1 ครั้ง แล้วปล่อย           เพื่อลากเมาส์ต่อไป                                       
         
      3. เมื่อขอบเส้นที่เลือกบรรจบกันแล้ว ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป  v    หลังจากนั้นให้คลิกเมาส์ 1 ครั้ง  หรือดับเบิลคลิก           โปรแกรมจะทำการเลือกเส้นขอบเส้นปิดของพื้นที่ที่เลือกเองโดยอัตโนมัติ

      4. แสดงเส้นประล้อมรอบส่วนของภาพที่เราทำการเลือกพื้นที่

Option ของ Lasso Tool

                    http://www.siamfreestyle.com/traveltip/uploads/3290759e30780825aab32a69c2f65b48.JPEG

 • Feather กำหนดความฟุ้งเบลอของขอบพื้นที่ Selection
 • Anti-aliased กำหนดให้ขอบของพื้นที่ที่เลือกมีความเรียบยิ่งขึ้น ไม่ขรุขระ
 • Width มีค่าตั้งแต่ 1-40 pixels เป็นการกำหนดให้โปรแกรมทำการตรวจสอบหาขอบเขตของพื้นที่ที่เลือก นับตั้งแต่
  จุดที่เมาส์ชี้อยู่ไป X pixels เพื่อกำหนดขอบเขต
 • Edge Contrast มีค่าตั้งแต่ 0-100%หากมีค่ามากจะทำให้เส้นขอบของพื้นที่ที่เลือกอยู่ระหว่างสีที่Contrast กันมาก
 • Frequency มีค่าตั้งแต่ 0-100 pixels หากค่าความถี่มากจะทำให้มีการกำหนดจุดในแต่ละช่วงของการเลือกมาก 
  ทำให้โปรแกรมสามารถเลือกพื้นที่อย่างมีความถูกต้องมากขึ้น

 

       การเลือกพื้นที่ด้วย Lasso Tool
 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง