Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        การใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่เพื่อตกแต่งภาพ
 
 

ความหมายของการ Selection
ใน Photoshop หากเราต้องการปรับแต่งภาพ แต่ไม่ได้เลือกพื้นที่อย่างเจาะจง ก็หมายความว่า เรากำลังปรับแต่งทั้งภาพ ซึงใน
ความเป็นจริงแล้ว ภาพบางภาพเราต้องการปรับแต่งเฉพาะบางจุดเท่านั้น ดังนั้นการ Selection จึงนับว่าเป็นเรื่องจำเป็น
(อาจกล่าวได้ว่า ครึ่งหนึ่งของการตกแต่งภาพคือการ Selection) เพราะว่าถ้าเราทำการ Selection ได้ดี การปรับแต่งภาพ
ก็จะทำได้โดยง่ายด้วย

การเลือกพื้นที่ด้วย  Marquee Tool
Marquee Tool เป็นเครื่องมือทำ Selection ที่มีรูปแบบตายตัว เพียงลากเมาส์ผ่านพื้นที่ภาพเท่านั้น Marquee Tool 
แบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 4 รูปแบบ คือ

                       

      -  Rectangular Marquee Tool เป็นการสร้างพื้นที่เป็นรูป สี่เหลี่ยม ถ้ากด Shift ค้างไว้ขณะคลิกลากเม้าส์จะได้รูป
          สี่เหลี่ยมจตุรัส
      -  Elliptical Marquee Tool เป็นการสร้างพื้นที่เป็นรูป วงกลมหรือวงรี  ถ้ากด Shift ค้างไว้ขณะคลิกลากเม้าส์จะ
         ได้รูปวงกลม
      -  Single Row Marquee Tool เป็นการสร้างพื้นที่เป็นรูป เส้นตรงแนวนอน กว้าง 1 พิกเซล
      -  Single Column Marquee Tool เป็นการสร้างพื้นที่เป็นรูป เส้นตรงแนวตั้ง กว้าง 1 พิกเซล

การเลือกพื้นที่โดยใช้ Rectangular Marquee Tool หรือ Elliptical Marquee Tool
      1. ลากเมาส์เพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการ เมื่อปล่อยเมาส์จะปรากฏพื้นที่เลือกเป็นเส้นประ
      2. ทำการย้ายพื้นที่ที่เลือกโดยใช้เครื่องมือ Move Tool เพื่อไปตกแต่งกับภาพอื่น

                             

การกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของ Marquee Tool ได้ที่ Option Bar โดยมีรายละเอียดดังนี้

       

   

   1.   New selection เมื่อคลิกเมาส์จะเป็นการสร้าง Selection ขึ้นใหม่

   2.   Add to selection สร้าง Selection เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ Selection ก่อนหน้าจะไม่หายไป 
               แต่จะถูกรวมเข้าด้วยกัน

   3.   Subtract from selection ลบพื้นที่ของ Selection ออกจาก Selection ก่อนหน้า

   4.   Intersect with selectionเป็นการสร้าง Selection ใหม่ในพื้นที่ Selection เดิม ด้วยวิธี Intersect 
               จากพื้นที่ Selection ที่กำหนดใหม่และ  Selection ก่อนหน้า ที่มีพื้นที่เดียวกัน

   5.  Feather ตั้งค่าความเบลอหรือฟุ้งกระจายของขอบ Selectionหลังจากที่ได้เลือกพื้นที่แล้วจะต้อง
         คัดลอก (Copy), ตัด (Cut),เคลื่อนย้าย(Move)  เพื่อให้เห็นผลการทำงานของ  Feather  มีหน่วยเป็นพิกเซล 
         โดยจะสามารถ กำหนดค่าของ  Feather ได้ตั้งแต่ 0 - 255pixe lยิ่งใช้ค่ามากขอบ Selection จะยิ่งฟุ้งกระจายมากทำ
         ให้ขอบของภาพที่เลือกดูเบลอหรือนุ่มนวลขึ้น ออปชั่นนี้จะมีอยู่ในเครื่องมือที่ใช้สร้างSelection ทุกชนิด 
         ยกเว้นเครื่องมือ   Magic Wand และ Quick Selection

การกำหนดค่า Feather ทำได้ 2 วิธีคือ
   1. กำหนดก่อนสร้าง Selection โดยพิมพ์ค่าลงในช่องหลัง Feather   ในออปชั่นบาร์
   2. กำหนดหลังสร้าง Selection ให้ใช้คำสั่ง Select > Modify > Feather จะมีไดอะล็อก 
      Feather Selection เปิดขึ้นมา ใส่ค่าที่ต้องการในช่อง Feather Radius แล้วคลิก OK

             

       


การใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่เพื่อตกแต่งภาพ Marquee Tool

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง