Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 1 แบบฝึกปฏิบัติการเลือกพื้นที่
 
 

คำสั่ง จงทำการเลือกพื้นที่ภาพด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
1. จงทำการเลือกพื้นที่ภาพดอกทานตะวัน ภาพคน  ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
2. นำพื้นที่ที่เลือกมารวมเป็นภาพเดียวกันในพื้นหลังทะเล
3. ทำการบันทึกเป็นชื่อตนเอง (เลขที่).JPG  และส่งงานขึ้น Google Classroom ห้องตนเอง (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                               


                      

  

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง