Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ซอฟต์แวร์สำหรับงานกราฟิก
 
          ทุกวันนี้เราเป็นผู้บริโภคงานกราฟิก ซึ่งเป็นผลผลิตจากคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา วีดิโอเกม ผลการแข่งขันกีฬาบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ การ์ตูนในโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ภาพโฆษณา แผ่นพิมพ์เขียว ตารางขายสินค้า แผนที่ แผ่นภาพโปร่งใส และภาพกราฟิกอื่น ๆ อีกมากมาย ผลผลิตเหล่านี้มาจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก
เป็นส่วนสำคัญ ในบทนี้จะกล่าวถึงโปรแกรมสาหรับงานกราฟิก โปรแกรมสาหรับงานกราฟิกเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในการใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ผลิตงานกราฟิก ในปัจจุบันมีโปรแกรมสาหรับใช้ในงานกราฟิกเป็นจำนวนมาก สามารถจัดแบ่งโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ตามแผนภาพ ดังนี้


                                                  
 
        1. ซอฟต์แวร์กราฟิกนำเสนอ
 
          การนำเสนอข้อมูล โดยปกติจะอยู่ในรูปตารางเป็นแถวและสดมภ์ ซึ่งไม่ใช่วิธีนำเสนอข้อมูลที่ดี เพราะการนำเสนอข้อมูลใน
รูปตารางไม่ดึงดูดความสนใจไม่น่าสนใจ และตีความตัวเลขลำบากไม่สมบูรณ์ การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปภาพและแผนภูมิจะเป็น
วิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง เพราะการนำเสนอข้อมูล ด้วยวิธีนี้จะดึงดูดความสนใจสื่อความหมายได้กระจ่างชัด และเข้าใจง่าย ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ด้านการนำเสนอให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้มักจะเน้น การใช้งานที่ง่ายและสะดวก มีชนิดแผนภูมิให้เลือกใช้หลายแบบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล การปรับแต่งและจัดรูปแบบแผนภูมิใหม่สามารถทำได้ง่ายด้วยคำสั่ง
เพียง 1 หรือ 2 คำสั่ง นอกจากนี้ยังสามารถโอนย้ายข้อมูลจากซอฟต์แวร์สำเร็จ เช่น จากระบบฐานข้อมูลและตารางทำงาน
มาแสดงแผนภูมิได้ด้วย

                                                 


        2. ซอฟต์แวร์กราฟิกวาดภาพ
 ซอฟต์แวร์กราฟิกวาดภาพแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
        2.1 ซอฟต์แวร์สร้างและตกแต่งภาพ
        2.2 ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ
 

2.1 ซอฟต์แวร์สร้างและตกแต่งภาพ
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่เหมือนกระดานหรือสมุดวาดเขียนที่ช่วยในการวาดรูป เช่น ปากกาช่วยวาดลายเส้น พู่กันระบายสีและยางลบ ช่วยลบลายเส้นหรือสีที่ไม่ต้องการได้ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกบางชนิดยังสามารถนาแฟ้มข้อมูลที่ถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอลมาทำการแก้ไข
หรือตกแต่งได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ชนิดนี้จะมีเครื่องมือที่สามารถปรับเปลี่ยนความเข้มของแสง ปรับเปลี่ยนความแตกต่างของสีวัตถุหรือภาพ สามารถตัดแปะองค์ประกอบของภาพหลาย ๆ ภาพมาเป็นภาพใหม่ได้เหมือนการสร้างศิลปะ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนลักษณะของภาพ ลักษณะของสีพื้นแบบต่าง ๆ ได้ ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิกที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ โปรแกรม Adobe  Photoshop ,
โปรแกรม Paint Brush และโปรแกรม Paint Shop ซอฟต์แวร์จัดการกราฟิกบางโปรแกรม สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงนำเข้าสแกนเนอร์ เพื่อจัดการนำเข้าข้อมูล โดยแปลงข้อมูลรูปภาพให้เป็นข้อมูลแบบดิจิตอล และจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

2.2 ช่วยในการออกแบบ ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
     2.2.1 ซอฟต์แวร์งานกราฟิก   2   มิติ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์งานกราฟิก2 มิติที่นิยมใช้กันอยู่หลายชนิดทั้งในงานออกแบบ
เขียนแบบสถาปัตยกรรม, งานการ์ตูน Animation, งาน Web Design และงานสื่อโฆษณาต่าง ๆ ได้แก่โปรแกรม
Auto Cad , Pencil, Adobe Flash และSwitch Max
     2.2.2 ซอฟต์แวร์งานกราฟิก   3  มิติ เป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างงานกราฟิก 3 มิติ เช่น เกม, การ์ตูน
Animation 3 มิติ ได้แก่โปรแกรม 3D Studio MAX, Maya และโปรแกรม Soft Image เป็นต้น  

ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 2 มิติ
ซอฟต์แวร์ 2 มิติถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ใช้ในการสื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ โดยมีลักษณะเป็น 2 มิติคือ สามารถมองเห็นตามแนวแกน X (ความกว้าง) กับแกน Y (ความยาว) ซึ่งต่างจากภาพ 3 มิติที่สามารถมองเห็นได้ทั้ง ความกว้าง ความสูง ความยาว ซอฟต์แวร์งานกราฟิกกับสังคมในปัจจุบันได้วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์เข้ามาส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกอย่างหลากหลายตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่าง เช่น

1. โปรแกรม Pencil
Pencil คือโปรเจคหนึ่งในโครงงานของ SourceForge.net เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้าง การ์ตูน 2D หรือการ์ตูนเคลื่อนไหว (Animation) สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม OS Linux, Mac-OSX, Windows และรองรับภาพกราฟิกรูปแบบ bitmap และ Vector ที่สำคัญ Pencil เป็นโปรแกรม Open Source คือสามารถใช้งานได้ฟรีหรือนำ Source Code ไปต่อยอดหรือดัดแปลงได้อิสระตามลิขสิทธิ์ GPL

                    

2. โปรแกรม Adobe Flash
โปรแกรม Flash เป็นโปรแกรมที่ทำงานในด้านมัลติมีเดีย  ด้านแอนนิเมชั่นต่างๆ ทั้งเว็บแอนนิเมชั่น การ์ตูนแอนนิเมชั่น งานแบนเนอร์ภาพเคลื่อนไหวหรืองานมัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอคทีฟที่โต้ตอบกับผู้ใช้งาน

                    

3.  โปรแกรม AutoCAD (โปรแกรมใช้ในงานสถาปัตยกรรม)
AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Drafting/Design , CAD)   ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน  2  มิติ และ  3  มิติ   เหมาะสำหรับงานออกแบบด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม และอุตสาหกรรม ต่าง ๆ

                    

ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 3 มิต
งานกราฟิก 3 มิติ มีบทบาทมากในการนาเสนองานให้มีความสวยงาม เร้าความสนใจทำให้ผู้ดูเสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง โปรแกรมงานกราฟิก 3 มิติที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีด้วยกันหลายโปรแกรม เช่น 3D Studio MAX , Soft Image

1. โปรแกรม 3D Studio Max
เป็นโปรแกรมยอดนิยมในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและจานวนผู้ใช้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องการความสามารถของเครื่องมาก มีคำสั่งมากมายและใช้งานได้ไม่ยากนัก ประสิทธิภาพจัดอยู่ในขั้นสูง สามารถทำภาพ 3 มิติ และงาน Animation ที่มีคุณภาพ และตัวโปรแกรมเองยังเปิดให้ผู้พัฒนารายอื่น ๆ สร้างโปรแกรมเสริมประเภท Plug-in ให้กับโปรแกรม 3D Studio MAX เป็นจำนวนมาก

                    

2. โปรแกรม Soft Image
เป็นโปรแกรม 3 มิติระดับไฮเอนด์ (High End) โปรแกรมหนึ่งที่มีผู้ใช้งานกันมากในระดับอาชีพ โดยเฉพาะงานประเภท Animation ทางด้านโฆษณา โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ตูน และเกม แต่โปแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ต้องการเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง ถึงแม้ว่าจะทางานบนเครื่องพีซีได้ก็ตาม แต่ควรมีเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะหาได้ Display Card ที่ใช้ต้อง Support Open GL ด้วยขนาด RAM ไม่ต่ากว่า 128 MB

                    

     


ซอฟต์แวร์สำหรับงานกราฟิก

โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง