Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
 

กล่องเครื่องมือ Tool Panel ประกอบด้วย เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวาดภาพ ตกแตกแต่งภาพ และแก้ไข ภาพ โดยบนปุ่มหนึ่ง ๆ อาจมีปุ่มที่ซ่อนอยู่รวมกันหลายเครื่องมือ สังเกตหากปุ่มเครื่องมือใดมีเครื่องมือย่อยซ่อนอยู่อีก   จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์ 

ที่มุมขวาล่างของเครื่องมือนั้น  ดังรูป

     รายละเอียดของเครื่องมือใน Adobe  Photoshop CS6 ที่ใช้ตกแต่งรูปภาพ

       
    ใช้สำหรับย้ายภาพในเลเยอร์   ย้ายพื้นที่ที่เลือก  ย้ายเส้นไกด์
       
    เครื่องมือกลุ่ม  Marquee ใช้สำหรับเลือกพื้นที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต  ได้แก่  รูปสี่เหลี่ยม  วงรี วงกลม เลือกเป็นแถวขนาด 1 พิกเซล   เลือกเป็นคอลัมน์ขนาด  1  พิกเซล
       
   

เครื่องมือกลุ่ม Lasso ใช้สำหรับเลือกพื้นที่แบบอิสระ 
Lasso  Tool  เลือกพื้นที่แบบอิสระ
Polygonal   Lasso  Tool  ใช้เลือกพื้นที่แบบมีเหลี่ยมมุม
Magnetic  Lasso  Tool  เป็นการเลือกเสมือนมีแม่เหล็กที่ดูดขอบเส้นเข้าหาตำแหน่งที่เลือกโดยอัตโนมัติ โดยอิงกับค่าสี

       
   

Quick Selection Tool ใช้วิธีเลือกพื้นที่ด้วยการใช้พู่กันระบายลงบนภาพ แล้วโปรแกรมจะหาขอบพื้นที่และสร้าง Selection โดยอัตโนมัติ
Magic  Wand  Tool  กำหนดพื้นที่ของ Selection โดยเลือกบริเวณที่มีค่าสีใกล้เคียงกัน เหมาะสำหรับใช้เลือกบริเวณของภาพที่มีสีคล้าย ๆ กัน และตัดกับบริเวณอื่นที่อยู่โดยรอบค่อนข้างชัดเจน

       
   

Crop Tool  ใช้ตัดเฉพาะส่วน
Slice  Tool  ใช้ตัดแบ่งภาพเพื่อบันทึกไฟล์ภาพย่อย ๆ ที่เรียกว่าสไลด์ (Slice)สำหรับนำไปสร้างเว็บเพจ
Slice  Select Tool เป็นเครื่องมือไว้สำหรับเลือกชิ้น Slice ที่ตัดออกแล้ว

       
   

Eyedroppeer Tool เครื่องมือสำหรับคลิกสำเนาค่าสี
Color Sampler Tool  เครื่องมือสำหรับวัดค่าสีจาก Pixel ที่คลิกเลือก
Ruler Tool  เครื่องมือไม้บรรทัดสำหรับวัดระยะบนภาพ
Note Tool  เครื่องมือที่ใช้ สร้างเนื้อที่สำหรับบันทึกข้อความที่หน้าจอ
โปรแกรม ใช้ในกรณีมีผู้ร่วมทำงานหลายคน
Count  Tool เป็นตัวช่วยนับ ไม่มีผลต่อการแสดงภาพอาจจะใช้ในการช่วยนับจำนวนรูปภาพ

       
   

Spot Healing Brush Tool ทำสำเนาพื้นที่ที่มีสีใกล้เคียงมาใช้แทน และรักษาแสงเงาและลักษณะพื้นผิวของภาพเดิมไว้
Healing Brush Tool ใช้แก้ไขและตกแต่งภาพโดยใช้สีหรือรูปภาพมาปิดทับ
Patch Tool ใช้ในการลบข้อบกพร่องที่มีบริเวณกว้าง โดยจะเป็นการนำส่วนที่ดีไปแปะทับส่วนที่บกพร่อง และจะมีการเกลี่ยสีบริเวณโดยรอบ เพื่อให้กลมกลืน
Red Eye Tool แก้ไขภาพถ่ายที่มีลักษณะตาแดง

       
   

Brush Tool พู่กันระบายสี หรือวาดเส้นกราฟิก
Pencil Tool ดินสอขีดวาดเส้นหรือใช้ระบายสี
Color Replacement Tool พู่กันระบายสีแทนที่สีเดิม
Mixer Brush Tool ใช้ระบายสีจากสีที่คลิกในภาพ หรือระบายสีผสมสีกับสี Foreground

       
   

Clone Stamp Tool แก้ไขข้อบกพร่องของภาพด้วยการคัดลอก
Pattern Stamp Toolใช้ระบายลวดลายที่เลือกลงในพื้นที่ที่คลิก

       
   

History Brush Tool เป็นเครื่องมือหัวแปรงสำหรับลบความเปลี่ยนแปลงของภาพที่เกิดจากการทำงาน
Art  History  Brush Tool เป็นเครื่องมือหัวแปรงสำหรับแต่งภาพให้ดูเหมือนภาพวาด

       
   

Eraser Tool  ใช้ลบสีบนภาพและแทนที่ด้วยสีของ Background
Background  Eraser Tool  ใช้ลบพื้นหลังให้เหลือแต่ภาพที่เราต้องการ
Magic  Eraser Tool  ใช้ลบสีที่เป็นสีพื้น

       
   

Gradient Tool  การเทสีแบบไล่สี
Paint Bucket Tool  การเทสีทึบ

       
   

Blur Tool ใช้ระบายส่วนที่ต้องการให้ภาพเบลอ หรือใช้ในการลดความคมชัดของภาพ
Sharpen Tool  ใช้ในการเพิ่มความคมชัดของภาพ
Smudge Tool เกลี่ยสีที่เปียก ทำให้สีกระจายไปตามทิศทางที่นิ้วเกลี่ย

       
   

Dodge Tool ช่วยในการปรับแสงในจุดที่เรา ต้องการ
Burn Tool จะทำให้แสงตรงที่เราต้องการนั้นเข้ม ซึ่งผลก็คือภาพจะมืดลง
Sponge Tool  ใช้สำหรับความอิ่มตัวของสี ซึ่งจะทำให้สีนั้นสดใด หรือซีดจาง

       
   

Pen Tool เป็นเครื่องมือสาหรับวาดเส้น Path แบบเบื้องต้น เหมาะกับการวาดและปรับเปลี่ยน
Freeform Pen Tool  ใช้ช่วยในการวาดเส้น Path เป็นจำนวนมากๆ แต่ไม่สามารถปรับได้ เหมาะกับการวาดเส้นไกด์ก่อนปรับเปลี่ยน
Add Anchor Point Tool   เพิ่มจุดยึดของเส้น Path
Delete Anchor Point Tool ลบจุดยึดของเส้น Path
Convert  Point Tool  ใช้ปรับองศาของเส้น Path โดยที่จุดยึดไม่เปลี่ยน

       
   

Horizontal  Type Tool  เป็นการเขียนตัวอักษรในลักษณะแนวนอน
Vertical  Type Tool  เป็นการเขียนตัวอักษรในลักษณะแนวตั้ง
Horizontal  Type Mask Tool  การสร้างตัวอักษรในลักษณะแนวนอนแบบที่เป็น Select ซึ่งเหมาะสำหรับการตัดรูปให้เป็นตัวอักษร
Vertical Type Mask Tool การสร้างตัวอักษรในลักษณะแนวตั้งแบบที่เป็น Select

       
   

Path Selection Tool เป็นเครื่องมือสาหรับเลือกเส้น Path รวมถึง จุด Path ทั้งหมด
Direct  Selection Tool เป็นเครื่องมือเลือกจุด Path โดยสามารถเลื่อนจุด Path เป็นจุด ๆ ได้ และสามารถใช้เครื่องมือนี้ปรับให้เส้น Path เป็นเส้นโค้งได้

       
   

Rectangle Tool  เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยม
Rounded Rctangle Tool เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมโค้ง
Ellipse Tool เครื่องมือสร้างรูปวงรี และวงกลม
Polygon Tool เครื่องมือสร้างรูปหลายเหลี่ยม
Line Tool เครื่องมือสร้าง Path เส้นและลูกศร
Custom Shape Tool  เครื่องมือสร้าง Path แบบกำหนดรูปร่างได้เอง

       
   

3D Object Rotate Tool หมุนวัตถุไปในทิศทางต่าง ๆ แบบ 360 องศา
3D Objct Roll Tool ใช้วาดเส้นกราฟิกแบบเส้นพาธหรือเวคเตอร์
แบบอิสระ
3D Object Pan Tool ใช้เพิ่มจุดแองเคอร์บนเส้นพาธ
3D Object Scale Tool ใช้ปรับรูปร่างเส้นพาธ ให้เป็นเส้นโค้งโดยการดึงแฮนเดิล

       
   

3D Rotate Camera Tool ใช้เปลี่ยนมุมมองของวัตถุ เหมือนการแพนกล้องหมุนไปรอบ ๆ วัตถุ
3D Roll Camera Tool ใช้หมุนเปลี่ยนมุมมองวัตถุ เหมือนการแพนกล้องไปรอบ ๆ
ในแนวแกน Z
3D Pan Camera Tool ใช้เปลี่ยนมุมมองวัตถุเหมือนการแพนกล้องไปรอบ ๆ ภาพในแนวแกน X หรือ  Y
3D Walk Camera Tool   ใช้เปลี่ยนมุมมองของวัตถุ เหมือนการถ่ายภาพในระยะที่ใกล้ไกล
ต่างกัน
3D Zoom Camera Tool  ใช้เปลี่ยนมุมมองของวัตถุเหมือนการถ่ายภาพแบบซูมใกล้หรือไกล

       
   

Hand Tool เป็นเครื่องมือสาหรับลากย้ายมุมมองในพื้นที่ทางาน ในกรณีที่ภาพมีขนาดใหญ่กว่ากรอบพื้นที่ทำงาน

       
    Zoom  Tool  เครื่องมือสำหรับขยายมุมมองของภาพในพื้นที่ทำงาน
       
    ปุ่มสลับสี  Foreground  และ Background
       
    สี Foreground คือสีด้านหน้า  และสี Background  คือสีด้านหลัง
 
      


เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

 

       

 

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง