Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
 
       

ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6   ที่สำคัญมีดังนี้ 

                                       

        Menu  Bar ประกอบด้วยกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้จัดการกับไฟล์,ทำงานกับรูปภาพ และใช้การปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม โดยแบ่งเมนูตามลักษณะงาน นอกจากนี้บางเมนูหลัก จะมีเมนูย่อยซ้อนอยู่ โดยสังเกตจากเครื่องหมาย สามเหลี่ยมสีดำที่ด้านหลังเมนูนั้น ๆ   เช่น คำสั่ง   Edit > Transform  จะมีสามเหลี่ยมด้านหลัง แสดงว่ามีเมนูย่อยซ้อนอยู่

                                                  
                                                                             ภาพ : เมนูซึ่งมีเมนูย่อยซ้อนอยู่

        

         Option Bar  เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ   โดยรายละเอียดในออปชั่นบาร์ จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือ ที่เราเลือก จากกล่องเครื่องมือในขณะนั้น   เช่น เมื่อเราเลือกเครื่องมือกลุ่ม Marquee  บนออปชั่นบาร์จะปรากฏออปชั่น  ที่ใช้ในการกำหนด
การสร้าง  Selection ใหม่  การสร้าง Selection เพิ่มขึ้น การลบพื้นที่ของ Selection  การกำหนดความฟุ้งเบลอของขอบ เป็นต้น 

        

                                           ภาพ : Option Bar  เมื่อเลือกเครื่องมือ      Rectangular Marquee Tool

         Tool Panel กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดตกแต่งและแก้ไขภาพ  เครื่องมือเหล่านี้มี  
จำนวนมาก  ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน  โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณ
มุมด้านล่างดังภาพ        เพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย   Panels เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือก
รายละเอียดหรือคำสั่งควบคุมการทำงานต่างๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น
พาเนล Colorใช้สำหรับเลือกสี, พาเนล Layers ใช้สำหรับจัดการกับเลเยอร์  และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตำแหน่ง
ที่ชี้เมาส์รวมถึงขนาด/ตำแหน่งของพื้นที่ที่เลือก

 

การเรียกใช้ Tool Panel  
คลิกเมนู  Window  >  Tool


การเรียกใช้ Option  Bar
คลิกเมนู  Window  > Options      

 

   


ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

 
รงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง