Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 2 รู้จักกับ Adobe Photoshop CS6
 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง รู้จักกับ Adobe Photoshop CS6

วิธีการ
1. ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงานที่ 2 เครื่องมือใน Photoshop CS6.docx
2. ให้นักเรียนพิมพ์คำตอบลงในใบงาน เมื่อตอบคำถามในใบงานเรียบร้อยแล้วให้บันทึกเป็น ชื่อตนเอง(เลขที่)
3. ส่งงานเข้า google classroom ห้องตนเอ
ง    (คลิกส่งงาน Google Classroom)

                      
                             ดาวน์โหลด

 

 

                    

                   

                  

 

       

 
รงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง