Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


จัดทำโดย
นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์
 
 
 


        สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
        ใบงานที่ 1 การสร้างและบันทึกไฟล์
 
 

คำสั่ง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างไฟล์ใหม่ และบันทึกไฟล์ ดังนี้

1. สร้างไฟล์ใหม่ โดยคลิกคำสั่ง Flie > New… หรือ  Ctrl+N  และกำหนดรายละเอียดดังภาพ

                      

2. ทำการเปิดไฟล์รูปภาพตนเอง ดาวน์โหลดจาก Facebook ตนเอง

3. ทำการย้ายภาพตนเองไปอยู่ในไฟล์ที่สร้างใหม่  ดังภาพตัวอย่าง

                     

4. ทำการบันทึกไว้ที่ไดร์ว D: ชื่อแฟ้ม  คือ   ชื่อตนเอง(เลขที่)   เป็นนามสกุล psd  

หลังจากนั้นบันทึกอีกรอบ โดยเปลี่ยนนามสกุลเป็น jpg

5. นักเรียนคนใดปฏิบัติเสร็จให้ ส่งงานผ่าน Google Classroom ห้องตนเอง   (คลิกส่งงาน Google Classroom)

 

                    

                   

                  

 

       

 
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อ.หนองแค จ.สระบุรี      @ไม่สงวนลิขสิทธิ์อนุญาตให้เผยแพร่ได้ จัดทำโดยนางสาวเสาวนีย์   ก่ำน้ำผึ้ง